Denken, één van de vier basisfuncties volgens Carl Jung

Denken-Thinking-ODC

Denken

Denken is één van de vier basisfuncties volgens Carl Jung

Welke bewustheidsprocessen heb je minimaal nodig om iets (object, verschijnsel of mening) in zijn totaliteit te kunnen bevatten, begrijpen en zien? Met andere woorden: wat heb je minimaal nodig om je in de wereld te oriënteren? Jung destilleerde uit zijn ervaringen een viertal oriëntatiewijzen (Denken, voelen, gewaarworden en intuïtie) die de basis van zijn vier bewustzijnsfuncties werden. Hieronder beschrijven de de functie denken wat uitgebreider.

Algemene beschrijving van denken

Helderheid in communicatie

Voor een denktype is het allergrootste belang dat er volstrekte duidelijkheid bestaat over de begrippen waarmee je communiceert. Hij zal dan ook het liefst alle gebruikte woorden en begrippen willen omschrijven of toelichten. Zo in de trant van: “Als je dit zegt, dan bedoel je daarmee…”. Het doel hiervan is niet alleen om spraakverwarring te voorkomen, maar vooral ook om voorwaarden te scheppen om het geheel logisch te kunnen analyseren.

Afstandelijk

Doordat gevoelens niet logisch te beredeneren zijn, hebben denktypen de neiging deze weg te drukken of te bagatelliseren. Gevoelens zijn daarmee niet weg, en gaan een eigen leven leiden, en kunnen vrij dwingend worden.

Een voorbeeld van afstandelijkheid is het volgende veel voorkomend gedrag van een denktype. Op het moment dat er een fikse ruzie begint raakt een denktype innerlijk snel in paniek, maar laat dat niet blijken. (wat natuurlijk gepaard gaat met de nodige emoties en erupties) Integendeel, in een oogwenk grendelt hij zich af om zijn gevoelens in een ‘veilig hoekje’ achter slot en grendel te zetten. En laat niets anders meer toe dan alleen zijn denken, dat vervolgens afstandelijk de gebeurtenissen en uitspraken gaat observeren en analyseren.

Twee voorbeelden die een uiterlijke afstandelijkheid laten zien, soms ook een koelheid of onbetrokkenheid, maar dat is in wezen slechts schijn. Want in werkelijkheid is er van binnen op zo’n moment veel onrust. En is het gedrag eigenlijk gericht op het bezweren van die (gevoels)onrust.

Model

De extravert is ingesteld op de buitenwereld en de normen en waarden daarin. Voor hem zijn dit uitganspunten waaraan iedereen hoort te voldoen. Hij denkt niet na welke zin ze hebben. Voor hem ligt de zin in het feit dat ze er zijn en daardoor de samenleving stroomlijnen. Je zou het een mentaal ideaal kunnen noemen, dat hij als goed voor de mensheid beschouwt. Het is een puur mentale aangelegenheid.

Het blijft vaak bij het theoretische model. Bij de introvert zien we een heel ander proces. Hij is gericht op zijn eigen subjectieve ervaring van de dingen om hem heen. Voor hem is zijn innerlijk belangrijker dan de buitenwereld. Zijn denken heeft dan ook sterk te maken met ideeën die in hemzelf opwellen en waarmee hij op mentale wijze stoeit. Net als het model van het extraverte denktype dwingend voor de omgeving kan zijn. Zo kan bij het introverte denktype het verwachtingspatroon dat gebaseerd is op archetypische beelden een dwingende sfeer scheppen.

Scheppend

Zijn scheppende manier van omgaan met feiten en ideeën doet hem op nieuwe inzichten en feiten stuiten. Dat hij daarbij bestaande theorieën moet afbreken is geen daad van destructie. Noch bedoeld als beroving van de waarde ervan, maar heeft als achtergrond de kracht van zijn scheppende denken die tot nieuwe feiten, samenhangen, inzichten en theorieën leidt. Voor de extraverte denker is het bouwen aan nieuwe theorieën vooral gericht op de betekenis van die inzichten voor mens en wereld. Ook bij het introverte denktype heeft het denken een grote scheppende kracht. Hij is echter filosofischer van aart, en in eerste instantie niet gericht op bestaande feiten en theorieën.

Hij zal dan ook nooit feiten omwille van de feiten verzamelen, maar enkel om zijn gedachtenlijn of zijn theorie verder te kunnen voortzetten of uitbouwen. Zowel de extraverte als de introverte denker zien logische samenhangen en vormen theorieën. De extravert neemt hiervoor de bekende feiten, voegt ze samen, legt nieuwe verbanden en schept zo nieuwe inzichten. De introvert richt zicht op wat opwelt in zijn binnenste. En laat daar zijn denken en logische analyses op los en komt op die manier tot nieuwe inzichten.

Introvert denken

[Lees hier meer over het verschil tussen introvert en extravert]

Van binnenuit

Veel mensen associëren denken met een gang van zaken die objectief en zakelijk is. En kunnen zich daardoor moeilijk voorstellen dat bij introvert denken alles begint en eindigt bij het subjectieve. Psychologisch gesproken is denken natuurlijk niet echt objectief. Of je nu introvert of extravert bent, het zijn jouw gedachten waarvan de inhoud, de vorm en de richting mede bepaald worden door je verdere persoonlijkheid en je complexen. Jung stelt dan ook dat geen enkele denker zich los kan maken van tegelijkertijd aanwezige subjectieve processen.

De extravert probeert zich hiervan echter af te keren, de introvert daarentegen gaat juist uit van wat innerlijk gegeven is. Introvert denken neemt dus niet zozeer uiterlijke feiten als basis, maar innerlijke gegevens, gedachten, ideeën, beelden, en zo voorts. Het vormingsproces speelt zich van binnen af, en Jung zegt kernachtig: ‘realiteit en feiten zijn de vulsels voor zijn ideeën’. In extreme vorm zien we dat de introverte denker theoretiseert om het theoretiseren. En in een feitelijke bewijsvoering niet in het minst meer is geïnteresseerd.

Filosofisch en niet didactisch

Je moet weten wat je bedoelt en je moet weten welke lijn je volgt. Daarom is hij allereerst bezig met duidelijkheid te scheppen over zijn eigen ideeën, en gaat dan pas aan de slag. Hij is daardoor eerder filosofisch dan praktisch in zijn denken, en zal en probleem ook liever aanpakken vanuit een filosofische dan vanuit een feitelijke situatie.
Voor een introvert denker is in wezen niets onmogelijk, zolang de helderheid van de logica hem er maar toe leidt. Maar als hem gevraagd wordt om zijn ideeën ook te verwerkelijken, dus in de realiteit van alledag te zetten, dan krijgt hij het benauwd en heeft moeite om het over te brengen.

Als de introverte denker aan het filosoferen is, zal hij invloeden van buitenaf buitensluiten. Hij is dan afstandelijker en kan gemakkelijk als onsympathiek worden ervaren. Als hij problemen ervaart, kan hij makkelijk vluchten of zich terugtrekken in zijn abstracte denkwereld, die voor hem veilig is. Doet hij dat langdurig, dan kan hij het contact met de werkelijkheid verliezen en worden zijn opvattingen star en onbuigzaam, gevoelloos en abstract. Maar willen zijn ideeën ook van nut worden voor de wereld, dan moet de introverte denker er wel voor zorgen nog enige binding met de buitenwereld te behouden, en dat zal hem aanvankelijk moeite kosten: marketing is niet zijn sterkste punt!

Moeite met marketing

De denkwereld van een introvert denker kan, zoals we zagen, rijk en diep zijn, en heel creatief. Hij kan inzichten hebben en verbanden leggen die baanbrekend zijn. Maar als introvert heeft hij weinig zicht op hoe hij er mee naar buiten zou moeten treden, en eigenlijk wil hij er ook liever niet mee naar buiten. Dat ervaart hij al gauw als veel te veel gedoe, dat hem veel te veel moeite en energie kost. Voor hem wat het bezig zijn met het hele gedachtenproces waar het om ging, terwijl het de extraverte denker juist zou gaan om het resultaat van zijn denken in de buitenwereld. Jung vertelt hoe moeilijk het voor een introvert denker is om er daadwerkelijk op uit te gaan om mensen voor zijn ideeën en bevindingen te winnen.

Mensen die op belangrijke posities zitten of veel invloed hebben mijdt hij al helemaal, en als hij al probeert met zijn ideeën naar buiten te komen, doet hij dat onhandig. De introverte denker doet er niet veel voor om concurrenten voor zijn standpunt te winnen. Als het bewustzijn introvert is ingesteld, is het onbewuste tegengesteld. De introverte denker heeft dus een onbewuste dat wijd open staat naar de wereld en via zijn onbewuste komen er tal van indrukken binnen die hij niet kan tegenhouden. Hij merkt en voelt de omgeving zeer sterk, en heeft als introvert tegelijkertijd de behoefte om alleen in zichtzelf en met zichzelf bezig te zijn. Dat roept een innerlijke spanning op en de introvert zal al snel afweermechanismen hebben.

Afwerend gedrag

Als hij afwerend gedrag vertoont naar de mensen die hij juist voor zich zou moeten winnen, heeft dat in de regel niets met deze mensen als persoon te maken, maar met zijn algehele angst voor dat wat van buiten komt en van invloed op hem is. Als bij een introverte denker een idee heeft postgevat of hij een bepaald denkbeeld heeft, houdt hij er vaak hardnekkig aan vast. De introverte denker lijkt ofwel autoritair, of ongenaakbaar, of niemand of niet ontziend. Maar autoritair is hij niet, en zijn ongenaakbaarheid vloeit voort uit een mengsel van de al eerdergenoemde gevoelde dreiging van de buitenwereld, gepaard aan een innerlijke onzekerheid. Het introverte denken streeft naar verdieping in plaats van naar verbreding.

Argeloos of halsstarrig

Als introvert steekt hij weinig of geen psychische energie in de buitenwereld, waardoor zijn omgeving soms het gevoel krijgt maar bijzaak te zijn. Voeg daarbij dat zijn analyses en oordelen logisch en analytisch zijn en dat mensen en dingen in de buitenwereld daarin geen primaire rol spelen, en je begrijpt dan dat de introverte denker makkelijk als teruggetrokken, koel of koud, of onbetrokken en dergelijke wordt beschouwd. Het is simpel het gevolg van het feit dat zijn psychische energie niet in die richting stroomt, en daardoor zullen bepaalde zaken hem ontgaan.

Het gevolg kan zijn dat de introverte denker halsstarrig blijft vasthouden aan denkbeelden en opvattingen, en zijn overtuigingen star en onbuigzaam worden. Je moet vaak geduld hebben met de introverte denker, hij heeft tijd nodig om je een plek in zijn gedachten wereld te geven. Omdat je je als introvert niet op de buitenwereld richt, leer je er ook geen subtiele nuances in ontdekken, of je trekt je te snel in je eigen wereld terug. Zo schept de introverte denker een vorm van onschuld door onwetendheid in de buitenwereld, of is regelrecht argeloos. Het gevolg daarvan is weer dat de introverte denker zich ongemerkt laat uitbuiten door anderen, zolang hij maar niet gestoord wordt in zijn introverte denkprocessen.

Vriendelijk en loyaal

Hij kan echt heel vriendelijk en beleefd, beminnelijk en aardig zijn, en als je hem lang van dichtbij meemaakt ontdek je achter de introverte houding een heel ander mens dan je aanvankelijk dacht. De vriendschap van een introverte denker wordt vaak erg op prijs gesteld, want hij is loyaal als geen ander en als je een plek in zijn binnenwereld hebt, kan hij je met warmte omhullen. Dat is vooral het gevolg van zijn onbewuste extraversie, die gekoppeld is aan zijn inferieure functie, die voelen is.

Extravert denken

[Lees hier meer over het verschil tussen introvert en extravert]

Feiten in de buitenwereld

Het extraverte denken is gericht op de buitenwereld: het ontleent de dingen waarover het denkt aan de buitenwereld en richt het denkproces op resultaat in de buitenwereld. Daarom is acceptatie van de gedachtenresultaten voor de extraverte denker van belang. De extraverte denker heeft veel meer zicht op hoe je je moet positioneren in de maatschappij dan de introverte denker, en de extraverte denker komt doorgaans heel steekhoudend over.

In de maatschappij

Extraverte denkers voelen zich op hun plek in een goede functie in de maatschappij. Door hun logisch verstand hebben ze al gauw organisatorische kwaliteiten. Niet omdat ze snel het geheel overzien (dat is intuïtie), maar omdat ze uitstekend in staat zijn stappenplannen te maken, strategieën te ontwerpen, en alles ook zo logisch kunnen verklaren en toelichten, en dat wordt in de huidige westerse wereld nog altijd zeer op prijs gesteld. De achtergrond is dat de gerichtheid van het denkproces op dat wat zich in de buitenwereld afspeelt, gepaard aan de uitganspunten van een denkmodel zoals we dat aan het begin zagen, maakt dat ze prima in staat zijn te beredeneren wat nog wel kan en wat niet meer.

Kritiek

Ook geeft het ze de mogelijkheid om op logische wijze misstanden te doorzien en ook hier plannen voor te maken. Ik moet er echter opnieuw op wijzen dat de plannen zelf weliswaar op een logisch uitganspunt kunnen stoelen, maar praktisch niet altijd uitvoerbaar zijn. Er is meer dan een rol kan spelen dan logica alleen. Hij wordt boos als hij kritiek krijgt, want het risico bij een sterk extraverte denker is dat hij zichzelf identificeert met zijn eigen denkproducten, en dat hij kritiek op zijn denkproduct gelijkstelt aan afwijzing van hemzelf.

Overigens zal deze extraverte denker het niet nalaten zelf veel kritiek op anderen te leveren, en zal de neiging hebben iedereen in het keurslijf van zijn overtuigingen te persen. Die overtuigingen zijn dan deel van een heel systeem van opvattingen, en dat systeem is heilig. De formule wordt dan tot een religie, ofwel een soort van verstandelijk geloof. Jung waarschuwt ervoor dat er extraverte idealisten zijn die er zozeer op uit zijn hun ideaal, lees: mentale wereldbeeld, ter wille van het heil van de mensheid te verwezenlijken, dat ze daarbij niet terugdeinzen voor leugens en andere onredelijke middelen, tot en met het vervalsen van feiten ten bate van de eigen theorie.

Ideaal en altruïsme

Een extravert denker kan volop idealen hebben en heel altruïstisch zijn. De betrokken extraverte denker ziet dit echter niet, maar buitenstaanders zullen meer en meer signalen krijgen dat de handelingen die uit altruïsme lijken voort te vloeien in werkelijkheid ingegeven zijn door zelfzucht. Zo geeft Jung ook het voorbeeld van vrijwilligers, redders, die reddingsplannen maken waarbij ze maar al te graag grijpen naar middelen die de tendens hebben juist datgene te bewerken wat men wilde voorkomen.

Nadenken of nabootsen

Hebben we met een extremere vorm van extravert denken te maken dan verliest dat denken zijn creativiteit. Er komt niets nieuws meer uit en het blijft cirkelen rond het bekende en dat wat al lang vast stond of wat iedereen al wist. Jung noemt deze vorm van denken eerder nabootsen dan waarlijk denken. Zou je namelijk ervaringen verbinden met dat wat zich in de buitenwereld afspeelt, dan kun je op heel nieuwe en creatieve ideeën komen.

De zeer extraverte denker doet dit dus niet. De extraverte denker kan in positieve zin zo behulpzaam in het verhelderen en verduidelijken van ideeën en inzichten, en daardoor zowel communicatie als onderzoek kan helpen bevorderen. Het is de extraverte denker die in staat is om de ideeën, beelden en gedachtegangen van de introverte denker op te pakken, te volgen, en aan anderen duidelijk te maken. Je zou kunnen zeggen dat de extraverte denker de introverte denker kan helpen door de theoretische in zichten van de introvert te gaan staven aan de werkelijkheid en te helpen bewijzen of verwerkelijken.

Onzichtbare bindingen

De extraverte denker laat een op het eerste gezicht merkwaardige paradox zien. Hij is gericht op de buitenwereld, op mensen en dingen daarin, en houdt zich actief bezig met omgeving en maatschappij. Maar als het gaat om het uiten van gevoelens tegenover diezelfde omgeving, hoe nabij ook, geeft hij niet thuis. Dat is geen onwil, maar het hangt samen met zijn inferieure functie: voelen. Met een extravert georiënteerd bewustzijn is zijn onbewuste compensatie introvert, wat in het geval van de extraverte denker betekend dat hij alles wat te maken heeft met voelen binnenhoudt. Hij kan zielsveel van je houden en toch altijd op pad zijn zodat zijn partner denkt dat alles belangrijker is dan de relatie. Dat hij van binnen zijn partner op een bijna mystiek voetstuk heeft gezet, merk je niet of nauwelijks.

Onbewust voelen is doorgaans bijzonder loyaal. Die loyaliteit is te vergelijken met die van een hond aan zijn baas: er is een onzichtbare, heel trouwe band. Alleen kan de extraverte denker deze niet uiten, er niet over praten en hem niet op een directe wijze aan je laten zien. Maar in de vorm van hulp geven kan het wel tot uitdrukking komen. Als het gaat om gezin en familie speelt dit onvermogen zich direct gevoelsmatig te uiten ook een rol. De houding in de naaste omgeving is doorgaans kalm, zelfs enigszins zakelijk en onpersoonlijk, en de kinderen worden veeleer opgevoed aan de hand van een model op opvatting van hoe het zou moeten zijn, dan dat er voor veel nestwarmte wordt gezorgd.

Scheppende kracht

Terwijl de scheppende kracht van zijn denken verderweg in de buitenwereld resultaten afwerpt, zal zijn directe omgeving zuchten onder de tirannie van zijn gevoelloze model. Alles wat niet logisch past in daarin uitgesloten, en dat betekent dat het een model is waarin hartstochten, religie, vriendschappen, maar ook persoonlijke smaken, kunstzinnige gevoelens etc. geen plaats kunnen hebben. In de buitenwereld echter kan zo iemand zeer intellectueel, spitsvondig en verbaal goed overkomen, en daarmee als mens een heel capabele indruk wekken. Hij kan in speeches een logische analyse geven waarom hulpverlening goed is en hoe het verbeterd kan worden, zodat hij gevoelsmatig betrokken lijkt. In werkelijkheid is zijn speech het gevolg van een abstracte en logische redernering, ongeacht het onderwerp.

Het kan dus om meer gaan dan alleen om een mens, en dat waar zijn loyaliteit aan gekoppeld is, dat zal hij tot het uiterste verdedigen, met alle middelen. In stilte kan onze extraverte denker heel anders zijn. Als niemand erbij is kan hij overvallen worden door een diep-romantische bui. De extraverte denker met introvert inferieur voelen kan in zijn eentje ronddolen in alle aanstormende gevoelens. Zich laten wegdrijven op muziek, of een superromantisch gedicht schrijven voor een geïdealiseerde maar onbereikbare persoon, of kan zwelgen in heimwee naar vroeger, of naar zijn moeder, om maar een paar uitersten te noemen.

Uitingen van de inferieure functie

Warm en oprecht

Alles wat met de inferieure functie te maken heeft, heeft puur een natuurlijk kwaliteiten. Wanneer de functie van het voelen inferieur is, krijgen gevoelsbelevingen en -uitingen diezelfde kwaliteiten. Puur natuurlijk gevoel is vaak als dat van een kind: direct, oprecht, warm en zonder enige vorm van berekening. Inferieur voelen staat ook niet stil bij de vraag hoe het komt dat hij van iemand houdt, als hij van iemand houdt dan is dat eenvoudig zo. Inferieur voelen heeft geen gevoel van timing voor wanneer je dingen moet doen of nalaten. De timing en de intensiteit zijn onvoorspelbaar. In alle aanhankelijkheid kan inferieur voelen een hond lijken die al kwispelend je dure servies van tafel veegt.

Onstuitbare lava

Inferieur voelen kan bij vlagen negatief zijn, de dingen als negatief ervaren, wantrouwend zijn, enz. Als inferieur voelen zich voordoet als onvrede is het voor het onbewuste totaal onbelangrijk wie het waarover zich heen krijgt. Het is niet te stoppen. Daardoor kan een denktype met een vlaag van inferieur voelen uit het niets de sfeer grondig bederven en allesbehalve communicatief zijn. Daartegenin gaan heeft dan weinig zin, je hebt immers met de inferieure functie te maken. Het lijkt net hete lava uit een vulkaan. Het kruipt met slechts vijf meter per uur, maar vernietigt alles op zijn weg.

Trouw en loyaliteit

De gevoelens zijn er en zitten diep, hoe moeilijk ze ook te uiten zijn voor de extravert. En hoe smeulend ook voor de introvert. Dat wat je voelt van die trouw en loyaliteit kan kleverig overkomen. Net alsof je ingepakt wordt zonder dat dit feitelijk gezegd wordt. De partner zal dit niet altijd even goed kunnen waarderen.

We zien bij denktypen, die toch zo nuchter en koel lijken, soms vriendschappen die totaal niet in het gangbare patroon vallen. Von Franz constateert dat denktypen door hun onbewuste voelen extremen in hun vriendenkring kunnen hebben. Van hele goede tot heel vreemde of heel slechte vrienden. Er is nog een kenmerk dat bij rouw en loyaliteit hoort. Omdat de inferieure functie niet stabiel is en makkelijk te beïnvloeden, kunnen zich in op zich goede relaties opeens spanningen voordoen die de ander niet zal begrijpen. Gevoelens kunnen gemakkelijk vergiftigd worden door anderen of door de collectieve sfeer.

Overgevoeligheid en lange tenen

De gevoelens uiten zich vaak ook op een kinderlijke wijze en kunnen samenhangen met sterke zwart-wit oordelen. Geheime vooroordelen.

Om zijn eigen gevoeligheid te beschermen, begint hij ogenblikkelijk met het ontkrachten van de argumenten van anderen. Dat gebeurt niet op logische gronden, maar door het scheppen van een negatieve sfeer. Hij begint al met er een wat afwijzende en kritische, of soms ronduit negatieve houden tegenover aan te nemen. Zo in de trant van wat jij brengt kan vast niet goed zijn. De onbewuste gevoeligheid bepaalt ook de toon waarop hij spreekt. Die is niet warm maar scherp, snel agressief, snel geagiteerd, en de discussie wordt doorspekt met insinuaties.

Bijtanken

Het denktype kan in een vlaag van inferieur voelen intens genieten van het luisteren naar muziek of van zelf muziek maken. Hij kan opeens behoefte hebben om gezellig bij kaarslicht te praten met zijn partner. Of kan op een andere manier een tedere behoefte aan nabijheid hebben. Hij kan dan deel hebben aan en opgaan in die sfeer en er helemaal van bijkomen.

De inferieure functie luister niet naar dwang; dat werkt zelfs averechts.

Ook water speelt vaak een belangrijke rol als uiting van de inferieure functie voelen. Uiteenlopend van een bad of douche nemen tot een boottochtje maken, surfen of zwemmen. Een vakantie aan zee of het staren naar het wateroppervlak van de vijver of tot rust komen bij een aquarium. De inferieure functie is doorgaans nogal mateloos. Hetzelfde geldt voor denktypen als ze in een inferieure gevoelsbui aan het afwassen zijn. Alle milieunormen ten spijt. Ze moeten gewoon water zien stromen en gebruiken dan meer water voor hun afwas dan nodig zou zijn. Maar juist door dat contact met het stromende water komen ze weer bij. Dus kunnen we de extra gebruikte hoeveelheid water maar beter beschouwen als ‘geneesmiddel’ om weer in balans te komen.

Bron: Jungs psychologische typen in de praktijk, Dra. Karen M. Hamaker-Zondag, ISBN: 978-90-74899-39-0

Expert dashboard
Denken - Thinking
Denken

Hoe zit dat bij jou?

Wil je meer weten of leren over welke functies jouw voorkeur hebben? Vraag dan bij ons een ODC-drijfverenmeting aan en leer meer over jezelf. En je mogelijkheden om te groeien in je talent en deze te ontwikkelen. In dit model zijn ook de vier basisfuncties volgens Jung te meten en inzichtelijk gemaakt.

Volgens de ODC-drijfverenmeting valt het archetype Proces met de competenties Samenwerken en Inventief eronder. Ook het archetype Contact met de competenties Communiceren en Servicegericht vallen onder Denken/Thinking. Daarnaast nog de competenties Aanpassingsvermogen en Relaties opbouwen vanuit het externe kompas.

ODC-DRIJFVERENMETING en DENKEN

Dit gevalideerde en innovatieve meetinstrument geeft inzicht in natuurlijke talenten maar ook in aangeleerd gedrag, wat veel energie kost en onder druk kan vervormen tot onproductief gedrag en weerstand in je organisatie of thuis. De ODC-drijfverenmeting is ontwikkeld door Odin Company; de afkorting staat voor Odin Development Compass.

Wil je lezen hoe de Archetypes omschreven worden en hoe de samenhang ervan is, lees dan eens mijn uitgebreide blog hierover met alle linkjes naar andere competenties.

MAG IK JE HELPEN?

Mag ik je helpen uit te vinden wie je bent? En waar jij van nature goed in bent of kan zijn?
Gelden de onderstaande vragen voor jou? Neem dan ook contact met mij op.

Wie ben ik echt en wat kan ik ermee als ondernemer?
Ik zoek een mentor voor ondernemers.
Mentor met verstand van ondernemen in moeilijke tijd.
Ken jij de vier basisfuncties volgens Jung?
Zakelijke mentor voor bedrijf met meer dan 15 medewerkers.
Mentor met verstand van de bouw.
Ik wil mijn bedrijf verkopen maar is dit het goede moment
Mentor met verstand van de technische sector.
Wil je meer weten over jouw collectief onbewuste?


Hoe breng ik mijn bedrijf autonoom naar een hoger niveau
Ik heb nieuwe visie nodig voor mijn onderneming
Ben je inventief of kun je dat leren?
Ik heb nieuwe visie nodig voor mijn bedrijf
Hoe weet ik of ik geschikt ben als ondernemer
Wat zijn de vier basisfuncties volgens Carl Jung?
Autonoom groeien of groeien door overnames
Ontdek hoe het collectief onbewuste invloed op jou heeft.
Hoe leid ik mijn bedrijf na de coronacrisis
Waar vind ik een zakelijke businesscoach of mentor
Op zoek naar businesscoach in Flevoland
Zakelijke mentor op de Veluwe gezocht
Nuchtere zakelijke coach gezocht in Overijssel of Gelderland.

AANBIEDING VOOR JOU

Om jou als ondernemer ook te kunnen helpen hebben we diverse programma’s samengesteld waaruit je kunt kiezen. Deze kun je vinden op onze aanbiedingspagina.

WIL JE DIRECT EEN AFSPRAAK MAKEN?

Wil je een afspraak maken om hier eens vrijblijvend over verder te praten? Plan dan vandaag nog een telefonisch kennismakingsgesprek met ons in via ons handige tool op onze website. Klik dan hier

Bellen voor een afspraak maken mag natuurlijk ook altijd.
Bel dan naar 06-53321934. Dan zoeken we samen een geschikt moment in jouw en mijn agenda.

Ik kijk uit naar onze afspraak.

Wil je eerst linken met mij op LinkedIn? Klik hier naar mijn profiel.

Cor Spronk

Over de auteur

Cor Spronk is een doorgewinterde ondernemer. Een gedreven verhalenverteller uit het oosten van het land. Nuchter en eigengereid. Integer en hij wil er zijn voor een ander.

Cor is informeel in de omgang en houd van korte lijnen. Hij is helder in zijn communicatie en bied graag een luisterend oor naar ondernemers en dan het liefst naar DGA’s / ondernemers.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>