Intuïtie, één van de vier basisfuncties volgens Carl Jung

Intuitie-Intuition-ODC

Intuïtie

Intuïtie is één van de vier basisfuncties volgens Carl Jung

Welke bewustheidsprocessen heb je minimaal nodig om iets (een object, verschijnsel of mening) in zijn totaliteit te kunnen bevatten, begrijpen en zien? Met andere woorden: wat heb je minimaal nodig om je in de wereld te oriënteren? J Welke bewustheidsprocessen heb je minimaal nodig om iets (een object, verschijnsel of mening) in zijn totaliteit te kunnen bevatten, begrijpen en zien? Met andere woorden: wat heb je minimaal nodig om je in de wereld te oriënteren? Jung destilleerde uit zijn ervaringen een viertal oriëntatiewijzen (denken, voelen, gewaarworden en intuïtie) die de basis van zijn vier bewustzijnsfuncties werden. Hieronder beschrijven we de functie voelen wat uitgebreider.

Algemene beschrijving

Blik op onscherp

Vraag een intuïtief type nooit of meneer zus en zo een bril of snor heeft, en wat mevrouw die en die gisteren aan had. Hij weet het echt niet. Terwijl hij mogelijk urenlang geanimeerd met deze persoon heeft zitten praten. En dus alle tijd en gelegenheid heeft gehad om deze mensen helemaal in zich op te nemen. Waar bij het gewaarwordingstype de zintuigen op scherp staan, staan ze bij het intuïtieve type op een bepaalde manier op onscherp. Al doet hij dat niet bewust, het is noodzakelijk voor zijn manier van oriënteren.

Een gewaarwordingstype ziet het object; een intuïtief type neemt niet het object zelf waar, maar de ziel ervan. Intuïtie typen zijn meesters in het ontdekken van mogelijkheden en achtergronden. Ongeacht of ze naar de materie kijken of naar de immateriële situatie. Mogelijkheden en achtergronden zijn ook de eerste dingen waar ze naar zoeken en kijken. Intuïtie typen vatten de ziel en de potentie of het perspectief van het object of de situatie. Door de materiele kant buiten te sluiten kunnen het immateriële wezen en de mogelijkheden op de voorgrond treden.

Mogelijkheden en perspectief

Een intuïtie type volt zich veilig in de wereld zolang hij mogelijkheden kan ontdekken. Daar ligt ook zijn grote kracht. Hij heeft als geen ander het vermogen om dat wat nog niet zichtbaar is op te vangen. Zowel waar het mogelijkheden als toekomstig potentieel betreft. Omdat zijn zekerheid ligt op het vlak van mogelijkheden zien, ligt zijn zekerheid daardoor niet in het hier en nu, maar in de toekomst. Want dat is waar zicht de mogelijkheden kunnen verwerkelijken. Juist die behoefte aan perspectief en mogelijkheden maakt het intuïtie type creatief. Hij is dan ook doorgaans daar te vinden waar nieuwe dingen moeten worden opgezet of uitgeprobeerd. Waar oude patronen vervangen moeten worden, waar geëxperimenteerd moet worden, of waar inzet met veel voorstellings- en improvisatievermogen wordt gevraagd.

Omdat een intuïtie type doorgaans erg gesteld is op onafhankelijkheid, zal hij al snel proberen ergens te komen waar hij vrij gelaten wordt of leiding kan geven. Eigen baas zijn is vanuit die optiek iets dat hem heel erg aanspreekt. Al betekend eigen baas zijn in de praktijk dat je met een eindeloze rompslop aan regeltjes en formuliertjes vastzit. En daar struikelt hij vaak over: dat is het terrein van gewaarworden en daarmee van zijn inferieure functie. Met zijn visie en zicht op perspectieven en zijn drang om mogelijkheden na te jagen kan hij veel goede zaken en dingen opstarten. En opbouwen, en veel mensen in die situatie ook stimuleren.

Voor van alles warmlopen

Het intuïtie type ontleent een stimulans aan het zien van mogelijkheden. En is ook snel enthousiast voor van alles en nog wat, zolang het maar mogelijkheden biedt. Dat hij met die houding en dat enthousiasme niet alleen in zijn eigen leven veel onrust schept maar ook zijn omgeving daarin dreigt mee te slepen, ziet hij vanwege al die mooie mogelijkheden te gemakkelijk over het hoofd. Dat is immer iets dat in het hier en nu speelt, en daar is zijn blik niet op gericht.

Stimulerend voor anderen

Zijn enthousiasme en betrokkenheid op de dingen die hij doen maken dat hij overtuigend overkomt. Net zoals hij een neus heeft voor de mogelijkheden en perspectieven van situaties. Zo heeft hij ook een neus voor het potentieel en de verborgen capaciteiten van mensen. Hij vindt het heerlijk om die naar boven te helpen halen. En hij geniet ervan als hij anderen heeft weten te stimuleren om hun talenten te gaan ontplooien. Hij kan ze moed inspreken en warm laten lopen voor hun eigen leven. Jung geeft aan dat het vaak een intuïtie type is dat achter de carrière van iemand staat. Zijn intuïtie kan de waar van iets dat onbekend is op de een of andere manier vatten of ruiken: ze weten het gewoon.

Ontwikkelingen en achtergronden

Intuïtie streeft naar het omvatten van de grootste mogelijkheden, want hij leeft op het hebben van verwachtingen. De verwachting wordt door het schouwen van mogelijkheden het sterkst bevredigd. Gewaarwordingstypen hebben een grote behoefte aan prikkels van objecten buiten hen, waardoor zijn naar zo veel mogelijk gewaarwordingen streven. Want dat bevredigt hun behoefte aan prikkels van objecten het meest.

Het intuïtie type sterk gericht zijn op dat wat zich in de toekomst zou kunnen afspelen. Dat geeft hem en soort zesde zintuig voor allerlei signalen die op een toekomstige ontwikkeling kunnen wijzen. Hij pakt die signalen op en geeft ze vervolgens weer alsof ze al waarheid zijn geworden. Ze zijn zijn waarheid, zijn leven waarop hij leeft. Hij leeft bij het beeld, en het beeld hoeft op zich helemaal niet echt waarheid te worden. Ze kunnen daarbij soms uitspraken doen die aan het profetische grenzen, maar de plank ook gewoon misslaan. Echt extraverte intuïtie typen scoren overigens vaak opvallend goed als het gaat om het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en trends.

Trouw aan zijn eigen opvattingen

Door de kracht van zijn innerlijke beelden en ideeën blijft hij trouw aan zijn eigen opvattingen. Die beelden en opvattingen hebben voor hem de waarde van een bepaalde kennis die doorslaggevend is voor het handelen, zoals Jung dat beschrijft. Voor het intuïtie type bestaan er dus feiten en argumenten die de andere drie typen niet meteen zien. Doordat die voor hem zo werkelijk en duidelijk zijn, is het dus geen koppigheid dat hij aan zijn opvattingen vasthoudt, maar een eigen afweging op grond van informatie die hij heeft waargenomen en ‘opgepakt’, maar die niet altijd even makkelijke over te brengen is op anderen.

Want het intuïtie type staat doorgaans niet zo open voor de mening en visies van anderen, en als anderen iets aandragen al hij dat altijd toetsen aan zijn eigen indrukken, en die die zijn krachtig en duidelijk. Hij kan daardoor eigenwijs en eigengereid overkomen, soms zelfs op een onuitstaanbare manier.

Voorloper of fantast

Je mag hem niet kritiekloos noemen, want dat is niet de juiste aanduiding van zijn houding. Hij is veeleer een voorloper, iemand die al bezig is met een ontwikkeling, een onderwerp, een richting die straks belangrijk kan worden, maar die hem nu al boeit. Nog een kenmerk van het intuïtie type, namelijk dat hij zijn blik niet richt op exacte en concrete feiten in het hier en nu. Hij kan anders de lijn erachter niet pakken. Het intuïtie type voelt zich lekker als voorlopen en vernieuwer, en zit al gauw daar waar wat nieuws bezig is door te breken. Wil hij echter blijven, dan zal de omgeving hem uitdagingen en mogelijkheden moeten kunnen blijven bieden, en vooral ook nog enige vaart moeten houden.

Snelheid

Intuïtieve typen hebben het moeilijk als alles gewoon zijn gangetje gaat. Op de een of andere manier hangen ruimte, vrijheid en snelheid voor hen samen. Ook hebben ze ruimte en vrijheid nodig. Niet dat ze die altijd zullen gebruiken, maar als er geen ruimte is en als ze niet op de een of andere manier wat vrijheid hebben, dan heeft het scannen van mogelijkheden geen zin. De vaart van het leven moet er in blijven, iets waarmee ook zijn behoefte aan snelheid kan samenhangen. Hij kan dus best heel rustig op de camping achter een biertje of wijntje naar de ondergaande zon staren. Waarschijnlijk ziet hij die maar half, en werken zijn indrukken en innerlijke beelden op topsnelheid. Die nemen nooit vakantie.

Introvert intuïtie

[Lees hier meer over het verschil tussen introvert en extravert]

Verstrooid

Intuïtie typen zien innerlijke beelden met dezelfde helderheid, duidelijkheid en kracht als een gewaarwordingstype uiterlijke objecten ziet. Zijn concentratie op objectieve verschijnselen en feiten is gericht, en omdat ze zijn wereld niet raken, ziet hij doorgaans een heleboel dingen over het hoofd. Dat is geen onwil, noch vergeetachtigheid, maar eigenlijk een zaak van verdeling van zijn psychische energie. Daarnaast echter is hij als intuïtie type ook geneigd om in de buitenwereld zijn blik op onscherp te zetten om de grote lijnen en de achtergronden te kunnen blijven zien. Introversie en intuïtie samen versterken elkaar als het gaat om het gebrekkige signaleren van feiten en verschijnselen. Natuurlijk ziet hij een heleboeldingen gewoon wel, anders zou hij niet eens over straat kunnen lopen. Maar enige verstrooidheid lijkt hij wel te hebben.

Ontwaarding van werkelijkheid

Om te kunnen functioneren heeft ons lichaam voldoende slaap en goed voedsel nodig. Het leven stelt bepaalde eisen, we hebben allemaal een bepaalde hoeveelheid verantwoordelijkheden, enzovoorts. Dat zijn zaken waar het sterk introverte intuïtie type het moeilijk mee heeft waardoor ze het risico lopen makkelijk over de grenzen der redelijkheid heen te gaan. Ze zien die grenzen eenvoudig niet, of ze geven deze te weinig psychisch waarde. Daardoor voelen ze ook minder de noodzaak zich aan regels te houden en de grenzen in acht te nemen. Het gevolg daarvan is dat ze weinig discipline tonen, en ook mateloos en onbescheiden kunnen zijn.

Droom en fantasiewereld.

Omdat hij de werkelijkheid zo sterk ontwaard heeft en alleen bezig is met zijn subjectieve innerlijke beelden, visioenen en ideeën, leeft het introverte intuïtie type in een droom of fantasiewereld waarin hij een constante stroom aan beelden ervaart zonder de behoefte te hebben een koppeling met de werkelijkheid te maken.

Visionair en mysticus

In plaats van geïnteresseerd te zijn in de ontwikkelingsmogelijkheden van bijvoorbeeld de beurs, pakt hij meer archetypische beelden op of beelden die samenhangen met grotere collectieve processen. Zo kan hij op de een of andere manier raken aan veranderingen die in het collectief onbewuste van zijn groep, streek, lang of zelfs van de wereld bezig zijn, hij kan ze doorgeven aan de maatschappij.

Het zijn de mensen die in staat zijn om dat wat gaande is vanuit een breder perspectief en zonder oordeel te zien en te vatten. Ze kunnen de tekenen van de tijd lezen alsof het een simpel prentenboek is. Hun waarde voor de maatschappij ligt vaak in het visionaire, dat helpt beseffen dat de paden die wij bewandelen niet de enige hoeven zijn. Vandaar dat ze profetisch kunnen zijn en heel opmerkelijke dingen vooruit kunnen zien. Introverte typen worden door de band al wat minder begrepen door de omgeving.

Prediken en getuigen

Zo kan hij door zijn manier van leven als het ware getuigen van zijn visie. Het wordt wat lastiger als zijn ideeën ofwel zonderling zijn, of hun tijd zo ver vooruit dat ze als zonderling worden ervaren. Door de diepten waar een introvert kan komen, en de gave om belangrijke tendensen, samenhangen en toekomstige ontwikkelingen te ontwaren, kan een introvert intuïtie type een wegwijzer worden, een ware profeet, als zal hij er niet altijd de volle waardering voor krijgen noch de revenuen van oogsten.

Een intuïtief type kan heel creatief worden als hij contact heeft met de kiemen van de toekomst en met de bronnen van het nu. Hier komt het grote belang van de hulpfuncties weer om de hoek kijken. Intuïtie als zodanig is net als gewaarworden een signalerende en waarnemende functie, die niet oordeelt. Om tot een beoordeling van de beelden te komen is denken of voelen nodig: denken analyseert de logica, voelen beoordeelt de beelden op grond van de gevoelssituatie er omheen en de gevoelens die de beelden oproepen.

Extravert intuïtie

[Lees hier meer over het verschil tussen introvert en extravert]

Innerlijke beelden, uiterlijke werkelijkheid

Een extravert past de dingen die hij ziet, voorvoelt en ‘oppakt’ per definitie toe op de buitenwereld, ongeacht de vraag hoe symbolisch de beelden zijn die hij krijgt. Nu doet zich het lastige feit voor dat extraversie zich op de buitenwereld richt, terwijl het intuïtie type dat nu juist niet doet en de buitenwereld als het ware op onscherp zet. Ook als hij als extravert gericht op de buitenwereld, de functie intuïtie pakt de objecten in de buitenwereld alleen maar op als middel om tot schouwen te komen, en verder niet. Het verschil met het introverte type is dat de extravert de resultaten van dat schouwen en zoeken nar mogelijkheden weer in de buitenwereld neerlegt, omdat hij daarop is gericht.

Voor een extravert intuïtie type is het totaal onbelangrijk hoe het papiertje heet en hoe de cijfers zijn samengesteld, zolang hij het maar als opstap voor nieuwe mogelijkheden kan gebruiken. Extraverte intuïtie typen zijn vaak goed in het zakenleven omdat ze nieuwe kansen ruiken, makkelijk risico’s durven nemen (met soms meer geluk dan wijsheid!) en de moed hebben om met heel nieuwe dingen te komen. Het extraverte intuïtie type is het liefst daar waar de dynamiek is.

Oprecht doch onhandig

Een intuïtie type bekijkt in principe de dingen oordeel loos. Hij beschouwt de dingen die op zijn pad komen niet-vooringenomen, en zelfs een beetje naïef, maar wel zuiver. Een intuïtie type let er daardoor niet op hoe de dingen die hij zegt overkomen, en ook een extravert intuïtie type heeft daar niet echt oog voor. Daardoor kan het zijn dat hij weliswaar uitstekende conclusies kan trekken over hoe bepaalde gebeurtenissen met elkaar in verbant staan of wat de achtergronden van bepaalde problemen zijn, intuïtie is niet echt behulpzaam als het gaat om het aanvoelen hoe je dat inzicht moet communiceren. Daardoor staat intuïtie typen nogal eens op tenen van anderen, onbedoeld en zonder erg.

Grootse gebaren

Mogelijkheden zien betekent voor intuïtie typen ook dat ze ervoor warmlopen, vandaar hun enthousiasme en optimisme. Datzelfde optimisme kan echter ook een bijna naïeve houding ten opzichte van het leven geven, alsof alles kan. Het gevaar voor een sterk extravert intuïtie type is dat hij van zijn leven een grote stoplap maakt, waarbij het ene gat met het ander gedicht moet worden, omdat hij is blijven hangen in het naïeve optimisme en de grootste gebaren die horen bij het zien van mogelijkheden zonder rekening te houden met de werkelijkheid.

Snelle jongen

Het extraverte intuïtie type met zijn gerichtheid zal op de buitenwereld de neiging hebben om daar steeds weer dingen overhoop te halen, nieuwe dingen te introduceren, te veranderen, enzovoorts. Dat doet hij met de beste bedoelingen, want elke verandering is het gevolg van het feit dat hij weer een betere mogelijkheid ziet. Hij moet er rekening mee leren houden dat andere mensen heel andere behoeften en kwaliteiten hebben, en dat zijn handelingen en ideeën van grote invloed kunnen zijn op hun wel en wee.

Het extraverte intuïtie type heeft de neiging om nogal achteloos om te springen met mensen, dingen en overwegingen van anderen. Ook dat is niet met de bedoeling te kwetsen, noch om opzettelijk egoïstisch te zijn. Het is allemaal verankerd in die ene drijfveer van het zoeken naar mogelijkheden. Hij lijkt meer een avonturier dan een verantwoordelijk mens. Het extraverte intuïtie type zal echt schrikken als hij dat verwijt krijgt, want in zijn eigen ideeënwereld is hij juist bezig alles voor iedereen te verbeteren, en als hij een keer echt helemaal rustig is vanbinnen, zal hij ook met veel warmte en waardering aan al die mensen terugdenken met wie hij te maken heeft gehad.

Lastig lichaam

Net zoals hij mensen en situaties kan veronachtzaam in zijn jacht op nieuwe mogelijkheden in de buitenwereld, zo veronachtzaamt hij ook zijn lichaam. Zij gerichtheid op de buitenwereld leidt hem af van zijn lichaam, waardoor hij fysieke prikkels en signalen vaak niet eens opmerkt, tot ze zo sterk worden dat ze hem lijken te overvallen.

Uitingen van de inferieure functie

Nadruk op de wereld van materie en geld

Zo’n geringe rol als materie speelt voor het intuïtie type, zo sterk dringt zich de materie op als het intuïtie type door inferieur gewaarworden wordt overvallen. Al die dingen die hij in het dagelijks leven niet bekijkt of laat versloffen komen nu opeens in alle hevigheid opzetten. Het intuïtie type kan als uiting van inferieur gewaarworden ook een concretiseringsdwang hebben, maar dat is niet uit angst voor de ongeziene wereld, want die is hem vertrouwd. Hier hangt de dwang samen met een plotselinge angst niet genoeg te hebben in de stoffelijke wereld! Zo zien we bij het anders zo onbekommerde intuïtie type opeens de angst dat anderen er met zijn geld vandoor gaan, dat anderen iets van hem moeten, of dat mensen stiekem wat van hem meenemen.

Angst voor verlies en diefstal

In een bui van inferieur gewaarworden kan ons intuïtie type, dat normaal gesproken redelijk zorgeloos is en goed van vertrouwen, opeens de zenuwen krijgen en bang worden voor diefstal, inbrekers, enzovoorts.

Lichamelijke gewaarwordingen

Hij kan mateloos zijn en slordig met de noden van zijn lichaam omspringen. Maar als inferieur gewaarworden toeslaat is er opeens een heel andere interesse. Dan is ons intuïtie type in staat op zelfs heel Spartaanse kuren te volgen voor het heil van zijn lichaam. Wat ik veel merk is dat intuïtie typen vaak last hebben van een overgevoeligheid voor zintuiglijke indrukken. Met name lawaai aanvankelijk misschien niet eens waarneemt, maar als inferieur gewaarworden de kop opsteekt, kan het lawaai opeens in alle hevigheid tot hem doordringen, en dan is hij zich er meer dan bewust van.

Het kan hem dan vreselijk storen en ontregelen. Seksualiteit, de lichamelijke gewaarwordingen die ermee gepaard gaan kunnen voor hem paradoxaal zijn. Enerzijds zal het hem fascineren, anderzijds kan er zich makkelijk iets van angst omheen weven zoals het ook bij andere lichamelijke aangelegenheden gebeurt. Jung geeft dan ook seksuele problemen als kenmerk van inferieur gewaarworden.

Met je handen werken

Alles wat je met je lichaam kunt doen kan bij vlagen allesoverheersend belangrijk zijn voor een intuïtief type. Inferieur gewaarworden kan opeens doorbreken in de vorm van dwangmatig met de tuin willen bezig zijn, of iets willen maken.

Struikelen over de stof

De inferieure functie heeft niet de neiging om de dingen waaraan hij begonnen is af te maken. Het gaat zo ver door totdat de bui over is. Dat geldt voor alle vier de inferieure functies. Intuïtie typen hebben er echter nogal wat last van, want hun inferieure functie gewaarworden brengt hen juist in de wereld van de stof, een wereld waarin ze dan van alles willen doen. Zo worden ze ook het sterkst geconfronteerd met het feit dat ze veel van wat ze oppakken niet afmaken. Iets in huis repareren?

Als de bui er is doet inferieur gewaarworden het graag. Maar de rommel eromheen ruimt hij vaak niet op. Kasten opruimen? Prima, maar haal ze niet allemaal tegelijk leeg, want voordat je de eerste hebt ingeruimd is de bui over, en ligt de inhoud van de andere kasten nog op de grond. Als de bui over is, kost het inruimen veel en veel meer energie, en dan krijg je de neiging om of de boel snel en ongeorganiseerd in de kasten te proppen, of je ziet de spullen eenvoudig niet meer liggen en laat de boel de boel. Logisch dat je over je eigen spullen struikelt! Er ligt immers steeds iets in de weg, en juist omdat je met je hoofd inmiddels tien jaar verder bent, zie je dat wat op de grond ligt eenvoudig niet, wat wel eens een onplezierig gevolg kan hebben.

Bron: Jungs psychologische typen in de praktijk, Dra. Karen M. Hamaker-Zondag, ISBN: 978-90-74899-39-0

Expert-profiel-CJSpronk
Intuitie-Intuition-ODC
Intuïtie – Intuition

Hoe zit dat bij jou?

Wil je meer weten of leren over welke functies jouw voorkeur hebben? Of bijvoorbeeld intuïtie in jouw natuur zit? Vraag dan bij ons een ODC-drijfverenmeting aan en leer meer over jezelf en je mogelijkheden om te groeien in je talent en deze te ontwikkelen. In dit model zijn ook de vier basisfuncties volgens Jung te meten en inzichtelijk gemaakt.

Volgens de ODC-drijfverenmeting valt het archetype Visionair met de competenties Visie en Overtuigingskracht eronder. Ook het archetype Verantwoording met de competenties Autonoom en Delegerend leidinggeven vallen onder Intuïtie/Intuition. Daarnaast nog de competenties Initiatief en Sturen vanuit het externe kompas.

ODC-DRIJFVERENMETING en GEWAARWORDEN

Dit gevalideerde en innovatieve meetinstrument geeft inzicht in natuurlijke talenten maar ook in aangeleerd gedrag, wat veel energie kost en onder druk kan vervormen tot onproductief gedrag en weerstand in je organisatie of thuis. De ODC-drijfverenmeting is ontwikkeld door Odin Company; de afkorting staat voor Odin Development Compass.

Wil je lezen hoe de Archetypes omschreven worden en hoe de samenhang ervan is, lees dan eens mijn uitgebreide blog hierover met alle linkjes naar andere competenties.

MAG IK JE HELPEN?

Mag ik je helpen uit te vinden wie je bent en waar jij van nature goed in bent of kan zijn?
Gelden de onderstaande vragen voor jou? Neem dan ook contact met mij op.

Wie ben ik echt en wat kan ik ermee als ondernemer?
Ik zoek een mentor voor ondernemers.
Mentor met verstand van ondernemen in moeilijke tijd.
Ken jij de vier basisfuncties volgens Jung?
Zakelijke mentor voor bedrijf met meer dan 15 medewerkers.
Mentor met verstand van de bouw.
Is sensing hetzelfde als intuïtie?
Ik wil mijn bedrijf verkopen maar is dit het goede moment
Mentor met verstand van de technische sector.
Wil je meer weten over jouw collectief onbewuste?


Hoe breng ik mijn bedrijf autonoom naar een hoger niveau
Ik heb nieuwe visie nodig voor mijn onderneming
Ben je inventief of kun je dat leren?
Ik heb nieuwe visie nodig voor mijn bedrijf
Hoe weet ik of ik geschikt ben als ondernemer
Wat zijn de vier basisfuncties volgens Jung?
Autonoom groeien of groeien door overnames
Ben jij een intuïtie type?

Is Intuïtie het tegenovergestelde als gewaarworden?
Ontdek hoe het collectief onbewuste invloed op jou heeft.
Hoe leid ik mijn bedrijf na de coronacrisis
Waar vind ik een zakelijke business coach
Op zoek naar business coach in Flevoland
Zakelijke mentor op de Veluwe gezocht
Nuchtere zakelijke coach gezocht in Overijssel of Gelderland.

AANBIEDING VOOR JOU

Om jou als gewaarworden ondernemer ook te kunnen helpen hebben we diverse programma’s samengesteld waaruit je kunt kiezen. Deze kun je vinden op onze aanbiedingspagina.

WIL JE DIRECT EEN AFSPRAAK MAKEN?

Wil je een afspraak maken om hier eens vrijblijvend over intuïtie verder te praten? Plan dan vandaag nog een telefonisch kennismakingsgesprek met ons in via ons handige tool op onze website. Klik dan hier

Bellen voor een afspraak maken mag natuurlijk ook altijd.
Bel dan naar 06-53321934. Dan zoeken we samen een geschikt moment in jouw en mijn agenda.

Ik kijk uit naar onze afspraak.

Wil je eerst linken met mij op LinkedIn? Klik hier naar mijn profiel.

Cor Spronk

Over de auteur

Cor Spronk is een doorgewinterde ondernemer. Een gedreven verhalenverteller uit het oosten van het land. Nuchter en eigengereid. Integer en hij wil er zijn voor een ander.

Cor is informeel in de omgang en houd van korte lijnen. Hij is helder in zijn communicatie en bied graag een luisterend oor naar ondernemers en dan het liefst naar DGA’s / ondernemers.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>